Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Psychologie, didaktika, koučink

Barvy života

Sportovní trénink je dnes probádanou oblastí, která v sobě kloubí znalosti anatomie, fyziologie, regenerace, jsou do detailu propracované metodicko-organizační formy, obsah tréninku atd. Jak bylo mnohokrát odborníky i laiky řečeno, vše už bylo objeveno a existuje pouze jedna oblast, která má v mozaice, zvané Sportovní trénink, mnoho rezerv.

 

Jedná se o psychologický aspekt a umění pracovat s psychikou hráčů. Psychologie je vědou, která má zásadním způsobem co říct, ale ne vždy je srozumitelná a aplikovatelná přímo do praxe do všech výkonnostních úrovní. Nedávno jsem slyšel pojem „lidová psychologie“. Jinými slovy, vše o tréninku víme, ale cesta do hlav hráčů a skupinové dynamiky je zatím pro mnohé trenéry „polem neoraným“. A je jedno, zda ji opomíjí, neznají, neví jak, nechtějí vědět, nepřikládají jí váhu, nemají možnosti apod.


Jsem rád, že vám můžu představit novou, v mnoha ohledech převratnou diagnostickou metodu, díky které se má každý trenér možnost podívat, jak to chodí nejen v hlavách hráčů, ale také v nitru skupiny – na dynamiku svého týmu. A když znám stav věcí (mám svůj trenérský um a cit podpořený nezpochybnitelnými informacemi, které mi hráči sami o sobě řeknou), mohu efektivně cokoli měnit, ladit nebo mít pod kontrolou. Jistě mnozí z vás namítnou, znám své hráče a svůj tým, nepotřebuju další informace.  O.K. je jen na vás, zda budete číst dále nebo zda vás informace podnítí k potřebě se ptát.


O jakou techniku tedy jde? Jedná se o diagnostiku založenou na barvově slovních asociacích (Diagnostika BSA). Jde o zcela jiný přístup v diagnostice a v následné práci s jednotlivci a skupinami, než jak jej známe z klasického pojetí psychologie. Celá metoda Barvy života nabízí objektivizovaný nástroj, který je schopen smysluplně a názorně pro jednotlivé odborníky z různých profesí (trenéry) i samotného příjemce služeb (hráče) objasňovat jak strukturu, tak průběhy individuálního i skupinového myšlení, cítění, prožívání i seberealizačního chování. Autorem metody je Čech, krnovský psycholog, Jiří Šimonek, který využil zkušeností i myšlenek zejména pana Maxe Lüschera, který vše propojil do Lüscherova barvového testu.

Diagnostika a metoda BSA

"Barvy jako diagnostický nástroj v psychologii" byly přijaty s vyznamenáním profesory z oblastí psychiatrie, filozofie a psychologie. Lüscherovy barvové diagnostiky jsou vyučovány v sedmi jazycích, a to na univerzitách po celém světě, například v Dánsku, Finsku, Norsku, Rakousku, Itálii, Německu, Švýcarsku, USA (Yale, Boston), Chile, Peru, Argentině, Rusku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, České republice a také na Slovensku.
Teorii asociací přinesli do psychologie Wilhelm Wundt a William James již koncem 19. století, přičemž detailně popsali základní principy a zákony asociací v lidském mozku.


Jiří Šimonek propojil tyto dva přístupy a Barvy života spojují výhody obou těchto metod.


Metoda BSA je tedy postavena na spojení obsahu a prožitku, kdy je možné „přečíst si“ o jednotlivci i skupině nejen její vnější projev, ale i vnitřní prožitek s tím, že hlavním znakem metody BSA je jednoduchost (práce s pc nenáročná na čas), projektivnost (neexistuje správná, či špatná volba, jen je prostě moje) a díky výpočetní technice i automatická aktualizace norem podle empirických informací.


Rozhodovací procesy v mozku jsou postaveny na principu neurobiologického fungování mozku. Aby „mozek fungoval“, potřebuje stimuly. Uvedenými stimuly jsou barvy, které jsou od narození všude kolem nás s tím, že mozek umí rozlišovat různé vlnové délky barev, automaticky se tím rozvíjí, často nezávisle na vyšší či nižší podnětnosti prostředí a mozek je jimi automaticky ovlivňován. Základních osm barev (a jejich různá sytost), tedy černá, šedá, žlutá, hnědá, červená, zelená, modrá a fialová mají pro rozvoj mozku různý význam. Stimulují různé neuronové sítě, různě rychle, ale vždy systematicky.
Na neurobiologické bázi jsou technikou BSA stimulovány rozsáhlé sítě mozkových buněk (zrakového, sluchového, motorického, řečového, paměťového, kognitivního, rozhodovacího, monitorovacího i sociálně zpětnovazebného typu), takže "měřené informace" o duševních dějích jednotlivce nebo skupiny jsou mnohonásobně komplexnější, ucelenější a respektují dlouhodobé i krátkodobé evoluční procesy vývoje mozku jedince, v sumované podobě i skupin a společnosti.

     
Technika Barvově-slovních asociací (BSA) je kombinovanou projektivní technikou využívající soubory slov, tzv. slovní moduly, paletu osmi barev a snímání pomocí počítačového programu Snímač.
Databáze slovních schémat lze upravovat podle zaměření na určitý problém nebo např. také na konkrétní sport.

Technika BSA využívá a měří sociálně-psychologické spektrum postojů, včetně jejich realizační síly (měří tedy nejen to, co si lidé myslí a čemu dávají přednost = hierarchie, ale ještě i to jestli tyto postoje budou skutečně realizovat ve svém chování, jak zdařile a v jakém časovém horizontu).

Forma snímání je pro respondenty výrazně přijatelná a vyvolává minimální komunikační obranu. Respondent není při snímání limitován ani množstvím či kvalitou „známých” informací, ani úrovní svého racionálního myšlení, protože k odpovědím používá asociační mechanismy, které probíhají u všech lidí téměř totožně.
„Měřené informace” o tzv. duševních jevech jednotlivce nebo skupiny jsou tedy komplexní, ucelené a respektují dlouhodobé i krátkodobé evoluční procesy vývoje mozku jedince, v sumované podobě i skupin.

Jelikož se jedná o skutečně profesně inovační nástroj, pak musí splňovat další podmínky:

 • využití moderních počítačových technologií,
 • rychlou interakční dostupnost na velmi různorodých a „nepropojených pracovištích”,
 • vysokou úroveň ochrany osobních údajů,
 • vysokou objektivitu a opakovatelnost vstupů (použitých podnětů pro klienta),
 • minimalizaci tzv. „klientských obran”,
 • modulární přestavitelnost z hlediska problémových oblastí (snímač lze „ušít na míru“),
 • kvalitní úroveň psychometrické standardizace,
 • kvalitní diferenciální schopnost rozlišování individuality,
 • diferencované výstupy podle profese, která je bude využívat ve své praxi.
Jaké je praktické využití této metody, čím je tato technika pro fotbalového trenéra zajímavá, co nabízí, co umožňuje?

 • podrobně zpracovaný profil trenéra a členů realizačního týmu
 • přesnou a rychlou práci s dynamikou jednotlivých týmů
 • odhalení silných a slabých stránek týmu
 • posouzení reálnosti a splnitelnosti týmových plánů a strategií 
 • výběr vhodných typů hráčů do konkrétního týmu
 • zvýšení efektivity práce s individualitami hráčů
 • diagnostiku a detekování „vítězných typů“ hráčů
 • diagnostikování předpokládaného a reálného chování hráče v průběhu hry
 • zjišťování míry individualismu hráče a jeho optimální role v týmu
 • diferenciaci rozvojového potenciálu a rizik hráče v tréninku i ve hře 
 • čím motivovat, jak zvládat stres, a jak zvyšovat frustrační toleranci
 • diagnostikování aktuálních psychických stavů
 • práci s energetickým potenciálem
 • možnosti osobnostního rozvoje trenérů a jejich dalšího vzdělávání
 • způsob jak vhodně pracovat s dětmi a mládeží v jednotlivých obdobích vývoje

(veškeré získávání vstupních dat probíhá na počítači připojeném k internetu)


Informace jsem čerpal z: barvyzivota.cz a z vlastních zkušeností


Více se o barvách dočtete na:  www.barvyzivota.cz    nebo na:  www.sportovni-diagnostika.cz

 

 

Mgr. Rostislav Helštýn

VŠ, Ostravská univerzita, pedagogická fakulta, učitelství II.stupně
9 let – praxe učitele
9 let – trenér mládeže
z toho 2,5 roku – vedoucí trenér Sportovních tříd.
Od 2010 – lektor, poradce, konzultant, trenér

Další vzdělávání:
Sport – Trenér mládeže UEFA (2010)
Psychologické výcviky diagnosticko-intervenčního systému Barvy života.

Další údaje:
Trenér žáků ČR za rok 2009
Přehled publikační činnosti: časopis Magazín fotbal, výukové materiály pro vzdělávání trenérů fotbalu

Kontakt:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   (tel: 777 197 935)

Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
---microphone---  - Zvažujete využití této metody? |14-12-2012 14:25:56
Na níže uvedené adrese je stanovisko Unie psychologických asociací k této
metodě...
Zásadní větu z uvedeného textu si dovolím citovat:
"Používání Barev života jako psychodiagnostické metody nemůžeme v
žádném případě doporučit, naopak se obáváme, že používání této
metody v praxi může vést k poškození klientů."

Na portálu
fotbal-trénink je mnoho zajímavých rad a tipů pro trenéry, pokud však
chcete do svého tréninkové procesu zapojit také poznatky vědy (zde
psychologie), je nutné ptát se, zda opravdu jde o vědu, či jen o
marketingový plán, který se jako věda prezentuje...

Celý text Unie
psychologických asociací je zde:
http://www.upacr.cz/index.php?lng=cs

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz