Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Kondice

Základné symptómy kondičnej prípravy 1

Mgr. Milan IvankaÚvod do problematiky moderních přístupů kondiční přípravy fotbalisty pohledem našich slovenských přátel. Brzy následován praktickou částí.

 

 Ignorácia techniky a inovácia rozvoja kondičných schopností hráčov nás priviedli k alternatívnemu prístupu v rozvoji pohybových schopností.  Mnohí tréneri doposiaľ nemajú jasno v troch základných otázkach. Čo, ako a prečo trénovať. Tréneri – rutinéri, ortodoxne preberajú zaužívané, nemenné metódy a formy rozvoja kondície hráča, neuvedomujúc si zmeny ktoré v poslednom období futbal i celkovo športová veda priniesli. Náš pohľad je odlišný, nehovoríme že najideálnejší, no poskytuje alternatívu pre tréningovú prax. Vychádzame z premisy zaostávania našich hráčov hlavne v rýchlostne silových a technických parametroch v porovnaní s hráčmi vyspelých zahraničných klubov. Ak chceme postupne zmenšovať rozdiely musíme prispôsobovať našu futbalovú filozofiu i celkovú metodiku tej, ktorá prináša efektivitu do tréningového procesu, a teda je i úspešná v samotnej hre. Naša filozofia vychádza z tvrdenia že: „Obsah a ciele tréningu musia byť jednoznačne podriadené zápasu, zápas určuje metódy  a formy pre kondičný tréning.“ Cieľom celého snaženia je zvýšenie herného výkonu hráčov vo futbale, nie príprava atlétov – maratóncov, šprintérov, či dokonca kulturistov. Najväčší nedostatok vidíme v tom, že náš profi futbal pod vplyvom mnohých kondičných trénerov, bývalí atléti, kulturisti či iní „isti“ stráca futbalovosť, kreativitu, tvorivosť a hlavne techniku. Logika faktu nás potom vedie k uzáverom že zmienení kondiční tréneri sú na míle vzdialení samotnej hre. Herná obmedzenosť, neskúsenosť a nízka miera futbalového prežitia týchto „odborníkov“  neželane infikovali rozvoj fyzických predpokladov hráčov vo futbale, z čoho potom vznikli relatívne progresívne prístupy do kondičného tréningu, no v konečnom dôsledku limitujúce hráčov v ich herných schopnostiach a zručnostiach. U väčšiny kondičných trénerov konštatujeme odtrhnutie  od hernej celistvosti a ignorovanie tréningov techniky v integrite pohybových schopností hráčov. Druhým nedostatkom je neochota futbalových odborníkov  erudovane zasahovať do stereotypu kondičných a herných zložiek rozvoja hernej výkonnosti hráčov.  Náš alternatívny prístup tzv. „cross training“ poukazuje na  komplexnosť a jednotu  herného tréningu, tréningu techniky, tréningu kondície a samotného zápasu.

 

Ortodoxné ponímanie zimnej, letnej prípravy i tréningových jednotiek v hlavnom – súťažnom období už dávno rozbili a rozmetali prístupy k tréningu vo futbalovo vyspelých krajinách, ako je Brazília, Anglicko, Taliansko, Španielsko, či v poslednom období  i Nemecko, či Rakúsko. Vplyvom zmeny podmienok - umelé trávniky, vyhrievané ihriská, haly a pod. môžeme i my postupne pristupovať k zmene ponímania prípravného i súťažného obdobia, kde vidíme nové možnosti adaptácie hráčov na hernú kondíciu. Preto sme si dovolili podať odlišný pohľad na efektivitu rozvoja kondičných a technických parametrov jednotlivých hráčov. Inak povedané, jedná sa o kondičnú podporu techniky a všetkých herných zručností jednotlivca. Funkčné, energetické, metabolické zmeny v organizme hráča futbalu podporujeme a vykonávame na báze zvyšovania adaptácie na futbalový zápas komplexnými metódami. Všetky cvičenia svojim obsahom a podobnosťou principiálne vychádzajú z reálneho herného podnetu. „Kondícia je podriadená hre !“  

 

 

Základné symptómy

A/ Stavba a členenie prípravného obdobia.

V našom pohľade padá zaužívaný model prípravného obdobia, kde je prípravné obdobie rozdelené na všeobecne rozvíjajúci a špeciálne rozvíjajúci mezocyklus. Naša príprava je odlišne členená, okrem prvých 2 – 3 tréningov (tzv. diagnostické a štartovacie TJ) celé prípravné obdobie je ponímané ako jeden intermitentný celok, preto hovoríme o intermitentnom prípravnom období. Intermitencia (prerývanie, striedanie) je charakteristické ako  v tréningových jednotkách, tak i v celých mikrocykloch. Základom všetkých činností je striedanie zaťaženia a odpočinku v intenciách hry a samotného  90 minútového zápasu. Pre rozvoj pohybových schopností hráčov slúžia metódy agility a cross tréningu, kde je veľký dôraz kladený na koordinačné činnosti v závislosti na silovom rozvoji stredu tela „core“ a výbušnej sily dolných končatín. Intermitencia mikrocyklov je daná striedaním intenzívneho 8 -10 dňového mikrocyklu s 3 -5 dňovým uvoľňovacím (spevňujúcim) mikrocyklom s pyramídovým efektom zvyšovania výkonnosti. Posledný asi 7 dňový mikrocyklus pred prvým majstrovským zápasom je vylaďovací. V TJ skladajúcej sa z dvoch fáz je intermitencia striedania agility - kondičnej stránky, kondičný tréning (KT) s hernou – technickou stránkou tréningu, herný tréning  (HT).

B/ Rozvoj vytrvalosti.

Futbal špecifikujeme ako šport s krátkodobými intervalmi činnosti prebiehajúcimi vysokou intenzitou, vykonávaných opakovane ( 90 minút) väčšinou s režimom neúplného zotavenia.
Na základe tohto poznania je vytrvalosť hráča futbalu  úplne odlišná od aeróbnej vytrvalosti. Podľa  L. Dobrého musí byť účelom kondičného tréningu v športových hrách pripraviť družstvo na rýchlejší herný výkon počas celého zápasu. Tréning preto musí byť rýchly a nie pomalý. U našich trénerov väčšinou kondičný tréning znamená tréning pomalosti.  Kondičný tréning smerujeme k zlepšeniu úrovne futbalového výkonu hráča. Aby sme to dosiahli, musíme jednotlivé cvičenia a ich opakovania kvalitne plánovať a dávkovať. Z tohto pohľadu sú pre nás nezmyselné a neefektívne metódy založené na súvislom rovnomernom dlhodobom zaťažení. Tieto behy berieme do úvahy len v prípade regeneračných tréningov. Pre rozvoj vytrvalosti vo futbale používame intervalové metódy a hlavne krátko intervalové metódy, kde základom rozvoja aeróbnej kapacity sú krátke anaeróbné cvičenia lokomočného a herného charakteru v trvaní až do 30s. Veľmi účinné pre rozvoj špeciálnej vytrvalosti sú malé hry, ktoré majú rovnaký fyziologický efekt ako niektoré behy, ale navyše nám prinášajú špeciálny futbalový obsah.

C/ Rozvoj sily.

Rozvoj sily potrebnej pre futbal je po rozvoji koordinačných schopností druhou najdôležitejšou zložkou kondičnej prípravy. Ako už bolo spomenuté hlavným obsahom tréningu sily futbalistov je posilňovanie stredu  - jadra tela „core“  a výbušná sila dolných končatín. Core tréning spevňuje stred tela (trup) z dôvodu, že v tejto časti tela sú iniciované všetky pohyby  a nachádza sa tu ťažisko. Pevný trup, i keď sa to nezdá, sa podieľa na vysokej výkonnosti hráča. Pri core tréningu dochádza k posilňovaniu hlbokého (tonického) svalového systému, teda svalov ktoré pri bežnom posilňovaní v posilňovni moc  nezapájame. Core tréning využívajú kondiční tréneri futbalu v špecifickej podobe pre hru. Pevný trup hrá veľkú úlohu i v prevencii zranení a vo futbale znamená i veľkú výhodu v osobných súbojoch.  Dôležitú úlohu pri posilňovaní kladieme na zložitosť koordinovaných silových pohybov, časté zmeny smeru podobné herným aktivitám – tréning agility. Posilňovanie prebieha väčšinou s voľnou záťažou umožňujúcou pohyb ľubovoľným smerom. Žiadne hodiny strávené v posilňovni na špeciálnych posilňovacích strojoch. Naopak využívame stále originálnejšie sofistikovanejšie pomôcky, ktoré nás v rozvoji sily približujú k detailizácii pohybových vzorcov potrebných pre samotnú hru. (Myslíme tým dômyselné prekážky, stabilizačné a balančné pomôcky - napr. BOSU, rôzne therabandy, medicinbaly, overbaly, fit lopty, flowin a pod.).

E/ Individualizácia tréningového zaťaženia.

To, že prípravnom i súťažnom období,  obsahovo i intenzitou trénujú všetci hráči všetko rovnako, určite k rozvoju výkonnosti neprispieva. Preto tréneri musia prihliadať na individualizáciu kondičnej prípravy, ktorá potom umožňuje diferenciáciu prístupu k hráčom v tréningu. Kondičnú prípravu je nutné individualizovať a trénovať skupinovo s ohľadom na pohybové, herné, funkčné dispozície hráčov a z ohľadom na ich hráčske funkcie, čím výrazne ovplyvníme efektívnosť celého tréningového procesu. Podmienkou diferenciácie tréningového procesu, hlavne v profesionálnych kluboch, je nutnosť odbornej diagnostiky, využívanie športtesterov, prítomnosť futbalových špecialistov a hlavne kvalitných fyzioterapeutov.
 Správny kondičný tréning v súčasnosti je vysoko racionalizovaný, čo si vyžaduje kvalitných profesných odborníkov. Prítomnosť vzdelaných odborníkov vo futbalových kluboch, by určite celkový tréningový proces zefektívnila. Prítomnosť takýchto špecialistov v kluboch NHL, NBA, či špičkových futbalových líg je dnes už samozrejmosťou.

F/ Syndróm, že čím tvrdšia príprava tým lepšie výsledky.

Niektorí tréneri majú pocit, že pokiaľ hráči nejdú z tréningu úplne vyčerpaní a hlavne v prvých častiach prípravného obdobia nemajú tzv. „svalovicu“, tak taký tréning nemá opodstatnenie. Títo „odborníci“ potom často trpia frustráciami nad výkonmi svojich zverencov v súťažnom období. Nechápu, že cieľom tréningového procesu je stimulácia adaptačných procesov ľudského organizmu. Ak telo hráča neúmerne a neodborne preťažíme, dochádza k kontraproduktívnemu výsledku tréningu, čo má za následok limitovanie výkonnosti hráča.
Našou úlohou je zvyšovanie výkonnosti hráča, nie jeho fyzické a psychické degenerovanie. Nezabúdajme že trénovanosť sa zvyšuje medzi tréningami, a preto pre efektívny rozvoj výkonnosti  má veľký význam regenerácia a správna životospráva.
 
Záverom treba zdôrazniť, že neexistuje paušálny recept rozvoja hernej kondície. Našou snahou bolo poukázať na trendy ktoré vychádzajú z moderných a logických požiadaviek zápasového zaťaženia. Ich snahou je optimalizácia zaťaženia s ohľadom na súťažné stretnutia vo futbale. Dávkovanie a mnohé iné ingrediencie do kondičného tréningu v prípravnom i súťažnom období sú u každého družstva odlišné, závisia totiž od výkonnostnej úrovne jednotlivých hráčov, od materiálnych a personálnych podmienok, od kvality regenerácie a pod.  Alternatívny pohľad však ponúka možnosť zamyslenia sa nad inováciou kondičného tréningu v závislosti na trénerskej anticipácii a intuícii. Každý tréner je osobnosťou s individuálnym citom pre futbalovú teóriu i prax, čo prináša nespočetné množstvo  prístupov. Hlavným kritériom však vždy ostane futbalová kvalita jednotlivých hráčov a ich aktuálna výkonnosť (úspešnosť) v majstrovských stretnutiach. Každý chce vyhrávať, no cesty k víťazstvu sú niekedy nelogické, neopakovateľné a v mnohých smeroch veľmi odlišné. 


Teoretické zdroje pre článok:
1.    Bukač,L.: Trénink ve sportovních hrách.       Online(http://www.trenink.com/).
2.    Kampmiller, T., Vanderka, M.: Rozvoj vytrvalostných schopností vo futbale.  SFZ, Bratislava, Profutbal, 1/2003, s. 16-20.
3.    Bisanz, G.:  Prípravné obdobie v tréningovom procese mládeže. ÚFTS, MŠ SR a SFZ, Bratislava, Tréner, jún/1994, s. 44-50.
4.    Buzek, M.: Přípravné období.  UČFT 2004, Praha, Fotbal a trenink 4/2003, s. 14-21.
5.    Buzek, M.: Trénink fotbalových dovedností v zimním období.  UČFT 2004, Praha, Fotbal a trenink 4/2002, s. 14-20.
6.    DOBRÝ, L., SEMIGINOVSKÝ, B.: Sportovní hry výkon a trénink. Olympia, Praha 1988.

Prakticka cast:
L.Borbely, P.Ganczner, R.Paldan, O.Singer: Utocenie celeho druzstva alebo Ako sa dnes utoci
Wiel Coerver
www.soccerclinics.com
Deb.de/Training-online

 

(Vypracovali: Mgr. Milan Ivanka, UEFA pro licencia, špecialista na pohybovú prípravu a fitness vo futbale, asistent trénera FC ViOn Zlaté Moravce a  Mgr. Ondrej Singer, UEFA pro licencia, Institut für Trainingswissenschaften, Rakúsko)

Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
milan.ivanka |19-06-2011 23:53:34
Toto tvrdenie platí i na začiatku prípravy v prípade ak hráči dosahujú
určitú základnú úroveň aeróbnej kapacity.(testy - Yo-YO test) Pre
vrcholový futbal platí že: "Aeróbna výkonnosť futbalistov je
charakterizovaná aeróbnou kapacitou a maximálnym aeróbnym výkonom.
Maximálny aeróbny výkon vyjadruje pritom maximálne možnú intenzitu
produkcie energie aeróbnym metabolizmom. Jeho ukazovateľom je maximálna
spotreba kyslíka VO2 max. Hráči v profesionálnom futbale dosahujú oproti
netrénovanej populácii relatívne vysoké hodnoty VO2 max 56 – 69
ml-1.min.kg-1." Ak sú hráči dobre aeróbne pripravení tak i prípravné
obdobie môžu začať napr fartlekom a potom prejsť na intervalový typ
tréningov a postupne skracovať intervaly zaťaženia a zvyšovať intenzitu.
Jednotlivé intervaly zaťaženia i oddychu sú však veľmi rozdielne u
výkonnostného futbalu a u profesionálov. Rozdielne sú i u samotných
hráčov v družstve preto je dôležité dbať na individualizáciu a
skupinizáciu pri rozvoji vytrvalostných predpokladov.
krcmarmatus  - trening vytrvalosti |19-06-2011 15:32:57
Dobrý deň. Ja by som sa chcel spytat ohladne článku k vytrvalosti v ktorom
stojí že by futbalisti pri kondičnom tréningu mali využívať krátko
úsekové intervalové metódy a nie behy dlhodobého rovnomerného zaťaženia.
Platí toto tvrdenie aj na začiatku kondičnej prípravy keď treba vybudovať
určitý vytrvalostný základ a začať s postupným pridávaním intenzity
alebo hned nasadiť tréningy takej intenzity?

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz