Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Gymnastická průprava

Přemet stranou

Přemet stranou neboli hvězda patří mezi převratové akrobatické tvary švihového charakteru. Pro technicky správné provedení je nutné vytvořit pevné spojení mezi pažemi a trupem a celkové zpevnění jednotlivých segmentů těla i těla jako celku.

Technický základ

  • vyžaduje zvládnutí stoje na rukou.
  • technický základ pohybu je švih jedné a odraz druhé nohy zajišťující přetočení těla stojem na rukou kolem příčné osy
  • hnací silou je relativně dlouhý krok vpřed, kdy přes se podřep zahajuje předklon trupu s jeho částečným pootočením a současné zanožení švihové nohy do individuálně maximální polohy
  • první ruka se pokládá na zem tak daleko, aby nedošlo k naskočení na ruku, ale ne příliš blízko, protože by to automaticky vedlo k vychýlení ramen vpřed a vybočení celého těla z osy pohybu
  • druhou ruku je výhodné opřít o zem v šíři ramen. Prsty ruky musí směřovat téměř proti směru pohybu. Toto postavení je nejefektivnější co se do odrazu druhé ruky týče.

Přemet stranou můžeme provádět dvojím způsobem:
a) ze stoje unožením a upažením přemet stranou z místa
b) z postavení čelem do směru pohybu z přeletového poskoku přemet stranou

Přemet stranou z místa

Začíná ze stoje na levé, unožit pravou, upažit. Došlápnutím pravé provedeme úklon vpravo se současným unožením levé, dohmátneme pravou vedle těla dostatečně daleko, potom levou, se současným odrazem pravé nohy se dostáváme do stoje na rukou s maximálním roznožením. Po přetočení se odrážíme levou rukou od země a doskakujeme na levou nohu, potom přeneseme váhu těla na pravou. Celý přemet musí být proveden po čáře (nohy, paže). Nohy, trup a paže jsou v jedné přímce. Nejčastější chybou je nesprávný dohmat (není na přímce), vysazení trupu, neprojití kolmicí ve stoji na rukou a nedostatečný odraz paží po přetočení.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

Přemet stranou z poskoku

Nejprve musíme děti naučit přemetový poskok. Ze dvou až tří kroků provedeme poskok na pravé se současným přednožením levou (odrazová noha). Paže jsou do předpažení vzhůru. Odraz směřuje šikmo vzhůru, hlava je v prodloužení trupu, celé tělo napjaté a vytažené. Po poskoku plynule navazuje krok levou se současným zanožením pravé. Následuje odraz levou nohou, trup se předklání a vytáčí vlevo, levá ruka (vytočena vlevo) dohmatává co nejdále. Následuje dohmat pravou, procházíme stojem na rukou s roznožením. Ostatní je shodné jako u přemetu stranou z místa.

Nácvik přemetového poskoku: zpočátku cvičíme jen nohy, bez paží.

Například:

a) krok levou, krok pravou, krok levou a poskok na levé – přednožit pravou (opakovaně)
b) jako a), připojíme předklon s vytočením trupu vpravo
c) jako b) s naznačeným dohmatem na zem, nejprve pravá ruka, potom levá, obě vytočeny vpravo.

Dopomoc

Učitel stojí za žákem a drží ho zkřižmo v pase a dopomáhá mu při přetáčení.

Chyby

  • cvik není v jedné přímce
  • špatné postavení rukou, prsty ruky musí směřovat téměř proti směru pohybu
  • slabý odraz rukama
  • snožení v poloze na rukou
  • nesprávně postavené chodidlo na zem. Špička nohy musí směřovat ve směru pohybu, protože jinak nemůže nastat účinný odraz a dále špatné postavení neumožní předklon trupu a dohmat v ose pohybu

 

Metodický postup

Při nácviku je nutné vést cvičence k tomu, aby veškerá činnost probíhala v čelné rovině a bez výchylek od střední čáry. Pro dodržení této roviny je vhodné vymezit dráhu pohybu např. čárou na zemi, švihadlem a pro zkušenější je možné použít i lavičky.
Pro zdokonalování se provádí přemet stranou mezi dvěma žíněnkami jejichž vzdálenost od sebe postupně snižujeme. Dále pak přemet stranou prováděný s dohmatem přes nízkou překážku, přemet ve dvojicích i trojicích.


Z hlediska metodické posloupnosti je výhodné začít nácvikem přes lavičku s dopomocí. První pokusy jsou samozřejmě prováděny vysazeně, později se cvičenec snaží projít stojem na rukou.
Při odrazu pravou nohou se ruce pokládají postupně pravá levá, při odrazu levou nohou je tomu naopak.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.


Komplexní provedení přemetu stranou přes lavičku, kdy je kladen důraz na střídání jedno a dvouoporového postavení. Cvičitel může dopomáhat instrukcí: jedna ruka, druhá ruka, jedna noha, druhá noha.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.


Aby si svěřenci uvědomili správnou polohu nohou, dlaní a hlavy, využíváme značky. Klademe je nejdříve do oblouku, později do jedné linie.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.


Abychom zbránili případnému vysazování nebo prohýbání hvězdy, použijeme jedné nebo dvou žíněnek. Tunel, který nám vznikl, můžeme různě zužovat. Dosáhneme tak správného technického provedení stranou, který prochází přes stoj na rukou roznožmo.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.


Stejně jako stoj na rukou i přemet stranou lze provádět z kleku přednožného. Ten nám zajistí oddálený dohmat rukama, práci odrazové nohy přes pokrčení a dostatečnou práci nohy švihové.

Modifikace a vazby

Pokud vaši svěřenci zvládli přemet stranou odrazem levé i pravé nohy, nebojte se navázat tyto dva prvky do krátké akrobatické řady.

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz